Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Du visar för närvarande Tidöregeringens nedmontering av civilsamhället och folkrörelsebaserat bistånd – ett direkt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter

Bit för bit krossar Tidöregeringen det svenska civilsamhället. Folkrörelsebiståndet är en av de vitala pusselbitarna som bränns på bål i omställningen av biståndet. 

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen. 

Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet. Svenskt bistånd är erkänt högkvalitativt och i decennier har svenska civilsamhällesorganisationer och folkrörelser spelat en central roll i arbetet. Nu föreslår regeringen att Sida tar över folkrörelsebiståndet, vilket skulle begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för det svenska bistånd som vi har idag. Omställningen riskerar att tysta viktiga röster för demokrati och mänskliga rättigheter världen över.

Den 15 mars beslutade Sida (Sveriges myndighet för internationellt bistånd) att avsluta alla pågående avtal med civilsamhällesorganisationer under strategin för stöd genom svenska organisationer. Det innebär att omkring 2000 projekt som drivs av lokala organisationer i utvecklingsländer tvingas lägga ner eller kraftigt reducera sina verksamheter för fattigdomsminskning, stärkande av mänskliga rättigheter och demokrati.

En myndighet kan inte ersätta civilsamhället 

Svenskt bistånd rankas redan som både högkvalitativt och effektivt i externa granskningar av OECD DAC. Och enligt Sidas årliga opinionsundersökning tycker svenskarna att svenska frivilligorganisationer är mest effektiva på bistånd.

Hållbar och varaktig förändring för demokrati kan bara ske när den görs tillsammans och av de människor som påverkas. Svenska civilsamhället och deras internationella partners gör det dessutom till låga kostnader, med ett brinnande engagemang och en lyhördhet för den lokala kontexten.   

Praktisk Solidaritet och utvecklingsbiståndet

Utvecklingsbiståndet som genom Praktisk Solidaritet kanaliserats till våra samarbetsorganisationer i Angola, Colombia och Bosnien & Hercegovina har bidragit till att stärka civilsamhälle, lokal demokrati och förutsättningarna för utsatta människor att åtnjuta och kräva sina mänskliga rättigheter.  

Vi har över 30 års erfarenhet av utvecklingssamarbeten med civilsamhällesorganisationer i bl a Colombia, Angola och Bosnien & Hercegovina. Organisationer som arbetar hårt för barns och ungas rätt till ett liv utan våld och sexuella övergrepp, som står upp för och mobiliserar kvinnliga människorättsförsvarare att bygga varaktig fred i en mycket konflikthärjad kontext, och som organiserar och stärker människor på landsbygden för att de ska kunna kräva sina rättigheter, minska fattigdom och stärka kunskaperna om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa organisationer har växt fram ur den glödande askan från årtionden av krig, politiska konflikter, kolonialism, rasism och etnisk rensning och har en tydlig förankring till människor som lever i utsatthet och under förtryck på olika vis.

Praktisk Solidaritet, som en del av solidaritetsrörelsen, har under flera decennier följt, stöttat, uppmärksammat och stått med folkrörelsernas kamp för social rättvisa och egenmakt i länder världen över. Vi liksom andra svenska civilsamhällesorganisationer har utarbetat ett partnerskap, ömsesidigt förtroende, kunskap och ovärderligt kännedom om lokal kontext och förutsättningar i våra samarbetsländer. Länken mellan Praktisk Solidaritet och lokala organisationerna består inte bara av det direkta utvecklingsfrämjande projekten men också ömsesidigt kunskapsutbyte och idéöverföring.

I Angola stödjer Praktisk Solidaritet civilsamhällesorganisationen ADRA som i 30 år målmedvetet byggt upp demokratiska bondeorganisationer i avsides byar på landsbygden. Med dessa projekt förstärker ADRA framväxten av ett civilsamhälle med kunskap om sina mänskliga och konstitutionella rättigheter där medlemmarna stärker sina färdigheter i att få sin röst hörd i olika betydelsefulla sammanhang som planering och utvärdering av statens politik. Det nuvarande projektet för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter är en avgörande del i det angolanska civilsamhällets arbete för att öka flickors och kvinnors rättigheter i ett land som ligger i topp vad gäller tonårsgraviditeter.

Vår samarbetsorganisation CDR i Colombia lär oss ständigt nya grepp kring hur stärkande av gemenskap och innovativt påverkansarbete kan skapa ringar på vattnet och göda nya människorättsförsvarare och fredsaktörer som når ut i lokala samhällen. Genom projekten som möjliggörs av Praktisk Solidaritet och utvecklingsbiståndet har mer än 400 aktivister från över 100 olika lokala gräsrotsorganisationer och föreningar i Cali fått kunskap och praktiska verktyg för att organisera sig och mobilisera sig för jämställdhet och varaktig fred. En annan viktig del i arbetet har varit att synliggöra krigets brott och dess spår, i synnerhet hur det har drabbat och fortsätter att drabba kvinnor.

Vårt samarbete med IFS i Bosnien & Hercegovina är både för PS och utvecklingsarbetet en ovärderlig källa till förändring, med sin omfattande nationella verksamhet och djupa expertis inom områden som bekämpning av sexuellt våld på nätet, förebyggande av människohandel och mobilisering för att bryta ut ur olika former av utsatthet. Deras påverkansarbete gentemot myndigheter och utbildningssystemet är särskilt lärorikt för oss och ger oss värdefulla insikter i hur vi kan agera både lokalt och på en bredare europeisk nivå.

Nova generacija, i samma land, har gedigen erfarenhet av att arbeta med unga från samhällets mest sårbara delar och har framgångsrikt byggt upp förtroende i det romska samhället, särskilt i och med det projekt vi just nu stöttar. Deras potential för förändring är enorm, och förtroendet och samarbetet är en viktig del i detta.
Genom att samarbeta med dessa organisationer lär vi oss hur man kan nå ut till förändringsaktörer och få dem att lyssna. Vi tar också del av deras metoder för att mobilisera och skapa förändring bland stora grupper av unga.

När civilsamhället tystnar hotas demokratin  

Förändring börjar med människor, precis som du som läser. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar sig för att kräva demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla.

Civilsamhället är och har varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter. Vi vill att regeringen ger oss förutsättningar att även i framtiden verka för fria, hållbara och demokratiska samhällen.

Vi uppmanar alla att stå upp för det svenska och internationella civilsamhället!

Praktisk Solidaritet

Läs mer om hotet mot civilsamhället i följande länkar: 

Dagens Arena, Elinor Odelberg: “Textilarbetare blir en del av regeringens kulturkrig. “

Tidningen Arbetet, Kamilla Cubilla: “Ut med Olof Palme, in med Magnus Ranstorp när regeringen tar kontroll över biståndet”

Arbetsvärlden, Axel Gren: “Sidas besked: Säger upp avtal om fackligt bistånd”

Global bar Magazine, David Isaksson: “Sida säger upp samtliga avtal under civsam-strategin”.