Angola

Angola är ett land rikt på naturresurser men med stora sociala klyftor. Landet var fram till nyligen en av världens snabbast växande ekonomier. Det är främst landets stora oljeexport som skapar tillväxt vilket innebär en känslighet för världspriset på olja. Tillväxten gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga. Landets moderna historia präglas av ett 27 år långt inbördeskrig, som inleddes med en militär invasion av den sydafrikanska Apartheid regimens politik.

Statskick

Republik

Invånarantal

35,588,987 (Världsbanken 2022)

Läskunnighet

72,4 % (Unesco 2022)

Kvinnor i parlamentet

34 % (Världsbanken, 2022)

Human Development Index (HDI)

Plats 150 bland 193 länder (UNDP 2022)

Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer stödjer det angolanska civilsamhällets arbete för en demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Stödet till gräsrotsorganisationen Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)  i provin­serna Huambo och Huila bidrar bland annat till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som stöttar byborna att involvera sig i lokala utvecklingsprocesser. Vi stödjer ADRA i främst två projekt – ett finansierat genom ForumCiv och ett finansierat av EU (se nedan).

ADRA är en angolansk nationell organisation grundad 1990 av en grupp som tidigare jobbade för jordbruksministeriet som var speciellt intresserade av jordbruksutveckling genom aktivt deltagande. ADRA försöker tillsammans med jordbrukare att hitta lösningar på olika problem, både genom råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika föreningar kan kommunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan bildandet drivit många utvecklingsprojekt med olika grupper och försöker även vara en länk mellan staten, civilsamhället och det angolanska folket.

Assessamelo - för unga kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter

Sedan 2023 driver ADRA – med stöd från PS – projektet Assessamelo i kommunerna Longonjo och Bailundo som ligger i provinsen Huambo. Projektet ska bidra till att främja och stärka respekten för mänskliga rättigheter, med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och syftar till att minska ungdomars och unga kvinnors socioekonomiska sårbarhet på landsbygden.

Angola har en av de högsta andelarna tonårsgraviditeter i världen. År 2023 var 35% av alla angolanska tonårstjejer mellan 15-19 år gravida, eller hade redan fött ett barn (Världsbanken).

Tonårsgraviditeter är fortfarande tabubelagda, kunskapen om preventivmedel och användningen av dessa är låg och tillgång till så kallad familjeplanering (ungefär åtgärder för att förhindra oönskat barnafödande) är bristfällig, särskilt på landsbygden.

Tonårsgraviditeter ökar flickornas sårbarhet, eftersom en graviditet ofta är ett hinder för fortsatt utbildning. De flesta flickor i Angola går i skolan, men tidiga graviditeter är en drivande faktor till att tjejer hoppar av skolan (UNFPA). Ofta innebär en graviditet utanför äktenskap en skam för familjen.

Bakom dessa väldigt många tonårsgraviditeter ligger bl a begränsad tillgång till kunskap om familjeplanering, sexuella övergrepp, fattigdom som ökar risken och utsatthet för sexuella övergrepp och att flickor blir bortgifta redan som barn eller tonåringar, otillräckliga hushållsresurser för sexuell och reproduktiv hälsa och begränsad tillgång till utbildad sjukvårdspersonal.

Ungdomar såväl som politiker engageras

Projektet ska nå ut till totalt ca 1100 ungdomar varav hälften flickor/kvinnor, som deltar i aktiviteter där de informeras om mänskliga och sexuella rättigheter, preventivmedel och konsekvenserna av för tidiga graviditeter. Minst 6000 personer beräknas nås av öppna föreläsningar och utbildningar som ADRA håller.

Projektet når också ut till 12 traditionella barnmorskor, olika lokala myndigheter, vårdcentraler, radiojournalister och regionala beslutsfattare. Genom att nå ut till de olika aktörerna förväntas projektet att väcka bred samhällsdebatt i SRHR-frågor, som i sin tur bidrar till att förändra attityder och beteenden i de berörda lokalsamhällena och skyddar de sexuella och reproduktiva rättigheterna, med särskilt fokus på unga kvinnor.

Projektet innehåller många olika typer av utbildningsaktiviteter t ex genom öppna föreläsningar som hålls av specialister, t ex jurister och barnmorskor. Utbildningarna och föreläsningarna anpassas till de lokala språken och man använder explicita bilder så att även de icke läskunniga ska kunna ta del av informationen.

24 ungdomar kommer att utbildas till ”barfota-aktivister”. Det innebär att de söker upp och samtalar om SRHR frågor med andra unga på de ställen där ungdomar möts naturligt. På det viset skapas en särskild tillit ungdomarna emellan och kunskapen kan förankras på ett djupare sätt än om en vuxen ger samma information.

I samarbete med traditionella barnmorskor skall ännu bredare kretsar nås med information om farorna med tonårsgraviditeter, både för flickornas hälsa men också för deras möjligheter till utbildning och framtidsutsikter. De traditionella barnmorskorna skall få ta del av utbildning och förses med en del moderna kompletterande material. En förhoppning är att samarbetet mellan den traditionella och så kallade moderna hälsosektorn ska öka.

I projektet ingår även att förstärka den tekniska kapaciteten hos ADRA, inom mänskliga rättigheter (med tonvikt på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter) och utvecklingen av anpassade arbetsmetoder för hur man når målgruppen och skapar positiva förändringar. Det ska resultera i en metodologi som, om den är lyckosam, kan reproduceras i andra projekt i andra provinser och orter där ADRA har kontor och verksamhet.  

Rätten och tillgången till vatten och medborgerliga fri- och rättigheter

I provinserna Huambo och Huila bidrar ADRA till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som hjälper byborna att involvera sig i just lokala utvecklingsprocesser kopplat till vattenrättigheter. Projektet kallat ”Hu-hu” finansierades genom ForumCiv och pågick mellan 2020-2022. Efter utbildningen av föreningsrepresentanter och myndighetspersoner har byborna tagit ett större ansvar och blivit mer pådrivande i lokala förändringsprocesser. Parallellt med organisationsstärkande insatser har ADRA med hjälp av Praktisk Solidaritets ekonomiska stöd arbetat med aktiviteter som mer direkt rör utveckling av det lokala jordbruket, livsmedelssäkerställandet och kvinnors rättigheter. Projektet har vidare bidragit till ökade kunskaper om bland annat rätten till vatten, mark, gränsdragning samt legalisering av odlingsmark. Tack vare ökade juridiska kunskaper har enskilda bönder fått tillgång till den mark de har rätt till. Flera byar har också genom projektet kunnat bygga brunnar för att säkra vattentillgången.

Mänskliga rättigheter och demokrati: ESUMBILO

”Esumbilo” är ett treårigt projekt 2020-2023 som finansierades av EU och där Praktisk Solidaritet har en koordinerande roll. ADRA äger och driver projektet som ska bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de planerade lokalvalen. Det är första gången i Angolas historia som man inför kommunala val. Tyvärr kunde några lokalval inte hållas under tiden för projektet men kommer skjutas på framtiden. 

Genom projektet tog omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom t ex yttrandefrihet och rätten till information. De som deltog i projektet var personer från små organisationer och jordbrukskooperativ på landsbygden och det är i synnerhet unga, kvinnor och personer med funktionsvariationer som ADRA vill nå ut till eftersom dessa grupper historiskt sett är exkluderade från demokratiska processer.

Majoriteten av befolkningen på landsbygden har fortfarande begränsad tillgång till samhällsinformation bl a på grund av brist på medietäckning. Dessutom använder sig myndigheter och medier sig av portugisiska (som är det officiella språket i Angola) vilket inte alla angolaner behärskar. Särskilda workshops för journalister genomfördes, dels för att stärka kommunikation och transparens kring valprocessen och valutgången, dels för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter på de lokala språken.

En viktig pelare i projektet var att involvera och stötta civilsamhällesorganisationer som på något sätt arbetar med att stärka mänskliga rättigheter i lokalsamhället. De är mindre organisationer som inte har resurser eller erfarenhet att själva söka projektstöd från t ex EU, men som nu har fått möjlighet att med ekonomiskt stöd av ESUMBILO genomföra lokala aktiviteter som främjar informationsspridning om mänskliga rättigheter.

Även andra målgrupper tog del av den information som skapas inom projektet då ADRA och samarbetsorganisationerna i de olika regionerna använder sig av radio och social media för att få en större spridning av budskapet om projektet.

De lokala valen i Angola var planerade till hösten 2020, men pga pandemin och vissa lagändringar kopplade till lokalvalen så finns det fortfarande inget datum för när valprocessen kommer att inledas.

Trots Covid-19 pandemin har ADRA lyckats genomföra presentationer och möten (både fysiska och digitala) för att nätverka med och informera om projektet inför lokala myndigheter och organisationer.

Flera radiosända debatter har genomförts där ämnen som kvinnors rättigheter och information kring Covid-19 tagits upp. En stor mängd informationsmaterial har också producerats och distribuerats runt om i de regioner som berörs av projektet.

Loggor paint