Angola

Angola är ett land rikt på naturresurser men med stora sociala klyftor. Landet var fram till nyligen en av världens snabbast växande ekonomier. Det är främst landets stora oljeexport som skapar tillväxt vilket innebär en känslighet för världspriset på olja. Tillväxten gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga. Landets moderna historia präglas av ett 27 år långt inbördeskrig, som inleddes med en militär invasion av den sydafrikanska Apartheid regimens politik.

Statskick

Republik

Invånarantal

29 783 000 (Världsbanken 2017)

Läskunnighet

66 % (Unesco 2014)

Kvinnor i parlamentet

36,8 % (Women Political Leaders, 2019)

Human Development Index (HDI)

Plats 147 bland 189 länder (UNDP 2018)

Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)

Praktisk Solidaritet och våra medlemsorgani­sationer stödjer det angolanska civilsamhällets arbete för en demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Stödet till gräsrotsorganisationen Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)  i provin­serna Huambo och Huila bidrar bland annat till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som stöttar byborna att involvera sig i lokala utvecklingsprocesser. Vi stödjer ADRA i främst två projekt – ett finansierat genom ForumCiv och ett finansierat av EU (se nedan).

ADRA är en angolansk nationell organisation grundad 1990 av en grupp som tidigare jobbade för jordbruksministeriet som var speciellt intresserade av jordbruksutveckling genom aktivt deltagande. ADRA försöker tillsammans med jordbrukare att hitta lösningar på olika problem, både genom råd och kunskap men även genom att agera som ett forum där olika föreningar kan kommunicera erfarenheter och idéer. ADRA har sedan bildandet drivit många utvecklingsprojekt med olika grupper och försöker även vara en länk mellan staten, civilsamhället och det angolska folket

Rätten och tillgången till vatten och medborgerliga fri- och rättigheter

 Vattenrättigheter: I provinserna Huambo och Huila bidrar ADRA till bildandet av föreningar och föreningsråd på landsbygden som hjälper byborna att involvera sig i just lokala utvecklingsprocesser kopplat till vattenrättigheter. Projektet kallat ”Hu-hu” finansieras genom ForumCiv och pågår mellan 2020-2022. Efter utbildningen av föreningsrepresentanter och myndighetspersoner har byborna tagit ett större ansvar och blivit mer pådrivande i lokala förändringsprocesser. Parallellt med organisationsstärkande insatser har ADRA med hjälp av Praktisk Solidaritets ekonomiska stöd arbetat med aktiviteter som mer direkt rör utveckling av det lokala jordbruket, livsmedelssäkerställandet och kvinnors rättigheter. Projektet har vidare bidragit till ökade kunskaper om bland annat rätten till vatten, mark, gränsdragning samt legalisering av odlingsmark. Tack vare ökade juridiska kunskaper har enskilda bönder fått tillgång till den mark de har rätt till. Flera byar har också genom projektet kunnat bygga brunnar för att säkra vattentillgången.

Mänskliga rättigheter: ”Esumbilo” är ett treårigt projekt 2020-2023 som finansieras av EU och där Praktisk Solidaritet har en koordinerande roll. ADRA äger och driver projektet som ska bidra till att stärka respekten och skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i södra Angola, med fokus på att främja valdeltagande i de planerade lokalvalen. Det är första gången i Angolas historia som man inför kommunala val. Än så länge vet man dock inte när valen kommer att kunna genomföras.

Genom projektet kommer omkring 6000 människor från fyra angolanska regioner att ta del av utbildningar och andra aktiviteter för att få ökad kunskap och medvetenhet kring de grundläggande mänskliga rättigheterna och medborgerliga friheterna, såsom t ex yttrandefrihet och rätten till information. De som deltar i projektet är personer från små organisationer och jordbrukskooperativ på landsbygden och det är i synnerhet unga, kvinnor och personer med funktionsvariationer som ADRA vill nå ut till eftersom dessa grupper historiskt sett är exkluderade från demokratiska processer.

Majoriteten av befolkningen på landsbygden har fortfarande begränsad tillgång till samhällsinformation bl a på grund av brist på medietäckning. Dessutom använder sig myndigheter och medier sig av portugisiska (som är det officiella språket i Angola) vilket inte alla angolaner behärskar. Särskilda workshops för journalister kommer att genomföras, dels för att stärka kommunikation och transparens kring valprocessen och valutgången, dels för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter på de lokala språken.

En viktig pelare i projektet är att involvera och stötta civilsamhällesorganisationer som på något sätt arbetar med att stärka mänskliga rättigheter i lokalsamhället. De är mindre organisationer som inte har resurser eller erfarenhet att själva söka projektstöd från t ex EU, men som nu får möjlighet att med ekonomiskt stöd av ESUMBILO genomföra lokala aktiviteter som främjar informationsspridning om mänskliga rättigheter.

Även andra målgrupper kommer att ta del av den information som skapas inom projektet då ADRA och samarbetsorganisationerna i de olika regionerna använder sig av radio och social media för att få en större spridning av budskapet om projektet.

De lokala valen i Angola var planerade till hösten 2020, men pga pandemin och vissa lagändringar kopplade till lokalvalen så finns det fortfarande inget datum för när valprocessen kommer att inledas.

Trots Covid-19 pandemin har ADRA lyckats genomföra presentationer och möten (både fysiska och digitala) för att nätverka med och informera om projektet inför lokala myndigheter och organisationer.

Flera radiosända debatter har genomförts där ämnen som kvinnors rättigheter och information kring Covid-19 tagits upp. En stor mängd informationsmaterial har också producerats och distribuerats runt om i de regioner som berörs av projektet.

Loggor paint