Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina har ett mycket komplext politiskt system. Efter upplösningen av Jugoslavien 1992, utropade Bosnien och Hercegovina självständighet och stod inför ett krig med förödande konsekvenser. Kriget fick sitt slut 1995 i och med undertecknandet av Dayton Peace Agreement som delade landet i två självstyrande delar; den bosniakisk kroatiska Federationen Bosnien och Hercegovina, som i sin tur är uppdelad i 10 församlingar, och det serbdominerade Republika Srpska. Motsättningarna är fortsatt mycket starka, det råder en etnisk fientlighet bland folket och stora motsättningar i den svaga centralregeringen. Landet styrs i praktiken fortfarande delvis av det internationella samfundet.

Efterkrigstiden har inneburit stora motgångar såsom demokratiska bakslag, etno- nationalistisk politik, korruption och diskriminering. Den konstitutionella organiseringen i Bosnien och Hercegovina är komplicerad, något som landets politiker utnyttjar för personlig vinning, och landet får låga resultat på den internationella rankningen över upplevd korruption i världens länder. Det råder stora svårigheter att få igenom fungerande processer för bättre förhållanden för landets medborgare då statens funktion på alla dess administrativa nivåer är mycket komplex och etniskt präglad, landet har 3 presidenter uppdelade per etnicitet och har flera styrande organ inom samma områden. Till exempel har landet ett utbildningsministerium för varje del och församling, vilket försvårar administrationen av förändringsarbete och projekt.

IFS-Emmaus

Praktisk Solidaritets medlemsorganisationer i Sverige har samarbetat med IFS-Emmaus sedan 2018, bland annat genom att skicka begagnade saker och kläder som finansiellt stöd. IFS-Emmaus gör ett betydelsefullt arbete inom flera områden som rör skyddandet av mänskliga rättigheter. Framförallt gör de ett oumbärligt jobb för att motverka/förebygga våld riktat mot barn och unga, med särskild tonvikt på människohandel och våld i den digitala miljön. IFS-Emmaus har bedrivit sina projekt i Bosnien sedan 1999 och är idag en av de största icke-statliga organisationerna i landet. Sedan 2007 har organisationen en bas i Sarajevo varifrån de bedriver arbete att motarbeta trafficking och könsbaserat våld. Projekten drivs i nära samarbete med de som är i riskzonen för att utsättas för dessa kränkningar och fokus är barn och unga, men involverar även andra grupper som utgör en viktig del i arbetet, som exempelvis föräldrar och lärare.

IFS arbete mot människohandel

Bosnien & Hercegovina är ett av transit-länderna för offer för människohandel vidare ut i Europa. Den politiska instabiliteten i landet skapar ytterligare förutsättningar för människohandelns utveckling. Därför samarbetar Praktisk Solidaritet med IFS-Emmaus och ASTRA (Anti-Trafficking Action) i det EU finansierade projektet: Voice of CSO’s in Fighting Trafficking in Human Beings. (Civilsamhällesorganisationers röst i kampen mot människohandel). 

Projektet syftar till att stärka kapaciteten hos civilsamhällesorganisationer i Bosnien & Hercegovina för ett mer intensivt och synligt deltagande i policyutveckling och främjande av skydd av mänskliga rättigheter. Särskild tonvikt är på kvinnors skydd, mänskliga rättigheter för offer för människohandel och könsbaserat våld. 

De civila samhällsorganisationernas roll är undervärderad och begränsad i Bosnien & Hercegovina. Frågan om sexuella övergrepp förminskas och hamnar i skymundan för andra problem i samhället så som krigsbrott och narkotikahandel. Offren för sexuella övergrepp stigmatiseras och deras tillgång till grundläggande rättigheter kränks kontinuerligt.  Sedan 2017 har situationen förvärrats i och med de intensiva migrationsströmmarna till Bosnien & Hercegovina, där kvinnor, flickor och pojkar utsätts för människohandel under sin vistelse i landet eller i transit till Västeuropa.

Projektet är grundat i samråd med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella och europeiska rättsliga instrument. Som underlag för projektet finns också GRETA-rapporten, EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati och European Instrument for Democracy and Human Rights. Projektet har betydelse för att säkerställa demokratin, särskilt genom att stärka mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Statskick

Republik

Invånarantal

3 323 929 (Världsbanken 2018)

Läskunnighet (vuxna)

96.99% (UNESCO 2013)

Kvinnor i parlamentet

21% (Världsbanken 2019)

Human Development Index (HDI)

plats 75 av 189 länder och territorier (UNDP 2019)

BNP/capita

6 065 USD (Världsbanken 2018)

Upplevd känsla av korruption

Plats 101 av 180 uppmätta länder (Corruption Perceptions Index 2019)

IFS arbete mot sexuellt våld

I Bosnien och Hercegovina riskerar barn och unga att utsättas för exploatering och missbruk i den digitala miljön till följd av undermålig lagstiftning samt bristande utbildning och medvetenhet bland föräldrar, lärare och ansvariga offentliga aktörer. Samarbetet som växte fram mellan PS och IFS skulle komma att handla om arbetet att stärka barn och ungas kunskap om övergrepp och exploatering i den digitala miljön. Detta projekt var ett naturligt steg i arbetet att förebygga sexuellt våld riktat mot unga och barn.

Landets lagstiftning är undermålig när det kommer till sexuell exploatering av barn och könsbaserat våld på nätet. IFS-Emmaus tidigare arbete har visat att de som riskerar falla offer för den här typen av brott ofta saknar den kunskap som behövs för att kunna kräva sina rättigheter till beskydd. Problemet kompliceras dessutom av allmänhetens svaga intresse och bristande kunskap om könsbaserat våld och sexuell exploatering.

Stödet syftar till att stärka barn och ungdomars kunskaper om övergrepp och exploatering i den digitala miljön. Genom utbildning och ökad medvetenheten bland både målgruppen samt föräldrar, lärare och ansvariga offentliga aktörer arbetar IFS-Emmaus i nära samarbete med barn och unga för att säkerställa barn och ungas rättigheter. Målet med projektet är att öka kunskapen och medvetenhet hos barn och unga samt andra betydande grupper i samhället, för att öka medborgarnas egen förmåga att påverka underifrån och få staten att uppfylla sina skyldigheter. Att öka kapaciteten hos rättighetsbäraren är en viktig del i det förebyggande arbetet mot sexuell exploatering i Bosnien och Hercegovina.

IFS-Emmaus har bland annat utvecklat plattformen “Safer Internet Center” som fungerar både som ett centrum för information och utbildning samt som ingripande institution och hjälplinje för utsatta och deras anhöriga: https://www.sigurnodijete.ba/en/

IFS-Emmaus arbetar även till stor del ut mot skolor, familjer och mot staten med spridning av information genom seminarier, diskussionsgrupper, föreläsningar och informationsblad.

Bosnien och Hercegovina

Statskick

Republik

Invånarantal

3 323 929 (Världsbanken 2018)

Läskunnighet (vuxna)

96.99% (UNESCO 2013)

Kvinnor i parlamentet

21% (Världsbanken 2019)

Human Development Index (HDI)

plats 75 av 189 länder och territorier (UNDP 2019)

BNP/capita

6 065 USD (Världsbanken 2018)

Upplevd känsla av korruption

Plats 101 av 180 uppmätta länder (Corruption Perceptions Index 2019)

Bosnien och Hercegovina har ett mycket komplext politiskt system. Efter upplösningen av Jugoslavien 1992, utropade Bosnien och Hercegovina självständighet och stod inför ett krig med förödande konsekvenser. Kriget fick sitt slut 1995 i och med undertecknandet av Dayton Peace Agreement som delade landet i två självstyrande delar; den bosniakisk kroatiska Federationen Bosnien och Hercegovina, som i sin tur är uppdelad i 10 församlingar, och det serbdominerade Republika Srpska. Motsättningarna är fortsatt mycket starka, det råder en etnisk fientlighet bland folket och stora motsättningar i den svaga centralregeringen. Landet styrs i praktiken fortfarande delvis av det internationella samfundet.

Efterkrigstiden har inneburit stora motgångar såsom demokratiska bakslag, etno- nationalistisk politik, korruption och diskriminering. Den konstitutionella organiseringen i Bosnien och Hercegovina är komplicerad, något som landets politiker utnyttjar för personlig vinning, och landet får låga resultat på den internationella rankningen över upplevd korruption i världens länder. Det råder stora svårigheter att få igenom fungerande processer för bättre förhållanden för landets medborgare då statens funktion på alla dess administrativa nivåer är mycket komplex och etniskt präglad, landet har 3 presidenter uppdelade per etnicitet och har flera styrande organ inom samma områden. Till exempel har landet ett utbildningsministerium för varje del och församling, vilket försvårar administrationen av förändringsarbete och projekt.

IFS-Emmaus

Praktisk Solidaritets medlemsorganisationer i Sverige har samarbetat med IFS-Emmaus sedan 2018, bland annat genom att skicka begagnade saker och kläder som finansiellt stöd. IFS-Emmaus gör ett betydelsefullt arbete inom flera områden som rör skyddandet av mänskliga rättigheter. Framförallt gör de ett oumbärligt jobb för att motverka/förebygga våld riktat mot barn och unga, med särskild tonvikt på människohandel och våld i den digitala miljön. IFS-Emmaus har bedrivit sina projekt i Bosnien sedan 1999 och är idag en av de största icke-statliga organisationerna i landet. Sedan 2007 har organisationen en bas i Sarajevo varifrån de bedriver arbete att motarbeta trafficking och könsbaserat våld. Projekten drivs i nära samarbete med de som är i riskzonen för att utsättas för dessa kränkningar och fokus är barn och unga, men involverar även andra grupper som utgör en viktig del i arbetet, som exempelvis föräldrar och lärare.

Arbetet mot människohandel

Bosnien & Hercegovina är ett av transit-länderna för offer för människohandel vidare ut i Europa. Den politiska instabiliteten i landet skapar ytterligare förutsättningar för människohandelns utveckling. Därför samarbetar Praktisk Solidaritet med IFS-Emmaus och ASTRA (Anti-Trafficking Action) i det EU finansierade projektet: Voice of CSO’s in Fighting Trafficking in Human Beings. (Civilsamhällesorganisationers röst i kampen mot människohandel). 

Projektet syftar till att stärka kapaciteten hos civilsamhällesorganisationer i Bosnien & Hercegovina för ett mer intensivt och synligt deltagande i policyutveckling och främjande av skydd av mänskliga rättigheter. Särskild tonvikt är på kvinnors skydd, mänskliga rättigheter för offer för människohandel och könsbaserat våld. 

De civila samhällsorganisationernas roll är undervärderad och begränsad i Bosnien & Hercegovina. Frågan om sexuella övergrepp förminskas och hamnar i skymundan för andra problem i samhället så som krigsbrott och narkotikahandel. Offren för sexuella övergrepp stigmatiseras och deras tillgång till grundläggande rättigheter kränks kontinuerligt.  Sedan 2017 har situationen förvärrats i och med de intensiva migrationsströmmarna till Bosnien & Hercegovina, där kvinnor, flickor och pojkar utsätts för människohandel under sin vistelse i landet eller i transit till Västeuropa.

Projektet är grundat i samråd med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och andra internationella och europeiska rättsliga instrument. Som underlag för projektet finns också GRETA-rapporten, EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati och European Instrument for Democracy and Human Rights. Projektet har betydelse för att säkerställa demokratin, särskilt genom att stärka mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Arbetet mot sexuellt våld

I Bosnien och Hercegovina riskerar barn och unga att utsättas för exploatering och missbruk i den digitala miljön till följd av undermålig lagstiftning samt bristande utbildning och medvetenhet bland föräldrar, lärare och ansvariga offentliga aktörer. Samarbetet som växte fram mellan PS och IFS skulle komma att handla om arbetet att stärka barn och ungas kunskap om övergrepp och exploatering i den digitala miljön. Detta projekt var ett naturligt steg i arbetet att förebygga sexuellt våld riktat mot unga och barn.

Landets lagstiftning är undermålig när det kommer till sexuell exploatering av barn och könsbaserat våld på nätet. IFS-Emmaus tidigare arbete har visat att de som riskerar falla offer för den här typen av brott ofta saknar den kunskap som behövs för att kunna kräva sina rättigheter till beskydd. Problemet kompliceras dessutom av allmänhetens svaga intresse och bristande kunskap om könsbaserat våld och sexuell exploatering.

Stödet syftar till att stärka barn och ungdomars kunskaper om övergrepp och exploatering i den digitala miljön. Genom utbildning och ökad medvetenheten bland både målgruppen samt föräldrar, lärare och ansvariga offentliga aktörer arbetar IFS-Emmaus i nära samarbete med barn och unga för att säkerställa barn och ungas rättigheter. Målet med projektet är att öka kunskapen och medvetenhet hos barn och unga samt andra betydande grupper i samhället, för att öka medborgarnas egen förmåga att påverka underifrån och få staten att uppfylla sina skyldigheter. Att öka kapaciteten hos rättighetsbäraren är en viktig del i det förebyggande arbetet mot sexuell exploatering i Bosnien och Hercegovina.

IFS-Emmaus har bland annat utvecklat plattformen “Safer Internet Center” som fungerar både som ett centrum för information och utbildning samt som ingripande institution och hjälplinje för utsatta och deras anhöriga: https://www.sigurnodijete.ba/en/

IFS-Emmaus arbetar även till stor del ut mot skolor, familjer och mot staten med spridning av information genom seminarier, diskussionsgrupper, föreläsningar och informationsblad.