Demokratiuppropet

Du visar för närvarande Demokratiuppropet

Grunden i denna text är gemensamt framtaget av folkrörelser och demokratiaktivister i Sverige , engagerade i ett brett spann av rättighetsfrågor så som klimat-miljö, flykting- och asylrätt, mänskliga rättigheter och folkbildning, som vill mobilisera civilsamhället för att värna det demokratiska deltagandet i alla dess former. Praktisk Solidaritet ställer sig bakom uppropet.

Demokratin är hotad. Regeringen genomför nu en politik med syfte att skada folkrörelser och hela civila samhället. Måltavla är vi alla som engagerar oss i föreningslivet och i vardagen för våra medmänniskor, för miljön och för att världen ska bli bättre. Facket, kulturlivet och folkbildningen på landsbygden och i förorten, försvarare av allas mänskliga rättigheter, fredsrörelsen, de som engagerar sig för flyktingar och mot rasism, klimataktivister, solidaritetsrörelser med Palestina och Kurdistan, folkrörelsebiståndet och många andra är hotade av attacken mot folkrörelser och civila samhället.

Attacken sker genom lagar för avlyssning och angiveri som inskränker den personliga integriteten och lagar som begränsar yttrandefriheten och mediernas möjlighet att bedriva granskande journalistik. Det sker genom attack på kulturliv, utbildningsväsende, universitet och public service. Samtidigt dras en tredjedel av bidragen till folkbildningen in. Stödet till mångfald i pressen som funnits sedan 1965 har avskaffats.

Stödet till fredsrörelsen som funnits sedan 1929 har också avskaffats. Stöd till folkrörelsebistånd upphör och två tusen kontrakt med organisationer som verkar för rättvisa, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning runt om i världen har sagts upp. Regeringen vill också förbjuda socialdemokraternas lotteriverksamhet och fackliga organisationers bidrag till arbetarpartier. Den vill också strömlinjeforma allt offentligt stöd till civila samhället och trossamfund.

En attack på en av oss är en attack på alla. Vi uppmanar till gemensamt agerande genom folkbildning och manifestationer för att värna om det demokratiska deltagandet i alla dess former.

Vi höjer våra röster och uppmanar politikerna att:  

  • Återställ stödet till civilsamhället och folkbildningen!
  • Stoppa inskränkningar i yttrandefrihet och rörelsefrihet!
  • Nej till angiverilagar och omotiverade inskränkningar i grundlagen!
  • Rättssäkerhet för enskilda måste stärkas!

Alla är välkomna att delta i aktioner den 30-31 maj och vi uppmuntrar alla i Stockholmstrakten att delta vid en färgstark manifestation under Världsmiljödagen den 5 juni!

Mer specifik info om manifestationen, plats och tid samt info om aktionerna finns här på Facebook-eventet Demokratiuppropet!