Barns rättigheter och skydd mot våld: Vad vi behöver veta om situationen i Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina är ett land som genomgått betydande förändringar sedan kriget på 1990-talet. Trots framsteg inom flera olika områden, fortsätter utmaningar att existera när det gäller barns rättigheter och skydd mot våld. Sandra Sasaroga, praktikant hos Nova Generacija i Banjaluka, undersöker situationen med barns rättigheter och det utbredda problemet med våld mot barn i Bosnien och Hercegovina. 

Bosnien och Hercegovina är ett land som genomgått betydande förändringar sedan kriget på 1990-talet. Trots framsteg inom flera olika områden, fortsätter utmaningar att existera när det gäller barns rättigheter och skydd mot våld.

Sandra Sasaroga, praktikant hos Nova Generacija i Banjaluka, undersöker situationen med barns rättigheter och det utbredda problemet med våld mot barn i Bosnien och Hercegovina. 

Barns rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter som är särskilt utformade för att skydda barn och säkerställa deras välstånd. De omfattar rätten till liv, överlevnad, utveckling, skydd och deltagande.

Trots att Bosnien och Hercegovina har undertecknat och ratificerat internationella konventioner om barns rättigheter, som FN:s barnkonvention, kvarstår utmaningar när det gäller att omsätta dessa rättigheter i praktiken. 

Våld mot barn är en allvarlig fråga som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt möjlighet till utveckling. Tyvärr är det ett utbrett problem i Bosnien och Hercegovina. Enligt en rapport från Unicef har omkring 85 procent av barnen i landet utsatts för någon form av våld. Detta kan vara fysisk bestraffning, sexuellt våld, mobbning eller emotionell misshandel. 

Fysisk bestraffning av barn är fortfarande vanligt förekommande i hemmen, trots att det är olagligt enligt nationell lagstiftning. Många föräldrar anser att fysisk bestraffning är en acceptabel form av disciplinering och används som ett sätt att uppfostra sina barn. Detta innebär att barnen inte ges möjlighet att uttrycka sin åsikt eller delta i beslutsfattanden som påverkar dem. 

Sexuellt våld mot barn är en annan allvarlig form av övergrepp som förekommer i Bosnien och Hercegovina. Detta inkluderar sexuella övergrepp, barnpornografi och människohandel.  Det är viktigt att notera att sexuellt våld mot barn är ett mycket underrapporterat brott på grund av rädsla för stigmatisering och brist på medvetenhet om rättigheterna hos både barn och vuxna. 

Barn som utsätts för våld riskerar att drabbas av långsiktiga fysiska, psykiska och sociala påföljder. Det påverkar deras utbildning, deras möjligheter att delta i samhället och deras förmåga att bygga meningsfulla relationer. Det är därför avgörande att stärka skyddet av barn och arbeta för att förebygga och bekämpa våldet mot dem.

För att förbättra situationen med barns rättigheter och bekämpa våld mot barn i Bosnien och Hercegovina krävs en helhetsinriktad strategi. För det första behöver landet stärka sin lagstiftning och säkerställa att befintliga lagar och internationella konventionen om barns rättigheter efterföljs effektivt. Det är också viktigt att öka medvetenheten bland allmänheten om barns rättigheter och de skadliga effekterna av våld mot barn. 

Dessutom bör det finnas lämpliga mekanismer för att rapportera och hantera fall av våld mot barn. Detta kan inkludera upprättandet av särskilda enheter inom polisen och rättsväsendet  för att hantera dessa frågor samt att säkerställa att barn som har utsatts för våld ges tillräckligt med stöd och skydd. 

Civilsamhället spelar en viktig roll i att främja barns rättigheter och bekämpa våld mot barn. Organisationer och icke-statliga aktörer kan arbeta för att höja medvetenheten, erbjuda stöd och skydd till utsatta barn och deras familjer samt driva förändring genom lobbyarbete och påverkansarbete.

Ett exempel på en sådan organisation är Nova Generacija i Banja Luka som ständigt arbetar för att främja barns rättigheter genom olika projekt.

Organisationen arbetar tillsammans med barn som är utsatta för våld och tillhandahåller psykologiskt stöd samt utbildningar kring deras rättigheter. 

Slutligen är det viktigt att notera att en förbättring av barns rättigheter och skydd mot våld är en kontinuerlig process. Det kräver engagemang och samarbete från regeringen, civilsamhället, utbildningsinstitutioner och samhället som helhet. Endast genom att arbeta tillsammans kan det skapa en trygg och säker miljö för alla barn i Bosnien och Hercegovina.

Text och bilder: Sandra Sasaroga, praktikant genom Praktikantprogrammet 2023.