Eldsjäl för förändring på Angolas landsbygd

  • Inläggskategori:Angola
Du visar för närvarande Eldsjäl för förändring på Angolas landsbygd

Eldsjäl för förändring på Angolas landsbygd

Toni Bozinov, praktikant hos vår samarbetsorganisation ADRA i Angola, har intervjuat en av ADRAs medarbetare – Miquilina Boa Ventura som är agronom och projektledare för Proyecto Dereito A Agua (rätten till vatten).

Miquilina är född i Lubango, Angola och är 38 år gammal. Hon studerade agronomi på universitetet i Huambo och hennes resa hos ADRA började 2013 med en ansökan till en tjänst som agronom där hon blev utvald till att börja arbeta med ett treårigt projekt som hade komponenter kopplade till jordbruk. Hon har stannat i organisationen tills idag och brinner verkligen för jobbet. Det hon älskar mest är att vara en del av utvecklingen i samhället och att hjälpa människor, i synnerhet på landsbygden, att bli självständiga och få  makten att själva påverka sina liv och sin utveckling. 

Jag frågar Miquilina om vad man ska tänka på som agronom och projektledare när det gäller utvecklingsarbete. Hon ser på utvecklingsarbete som en process för att förändra medvetenhet, beteende och attityder hos människor. Där blir det särskilt viktigt, anser Miquelina, att förbättra möjligheterna till personlig och social utveckling som gör att människor kan växa. 

Jag undrade hur viktigt det är med lokalkännedom hos organisationen som genomför de olika projekten när det gäller utvecklingsarbete. 

“För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det alltid nödvändigt att känna till det sociokulturella och politiska sammanhanget, ha väldefinierade mål med vad som ska göras och uppnås. Erkännandet av lokala kulturer och språk är grundläggande för ett framgångsrikt projekt.”

ADRA jobbar bland annat för att stärka rättigheter och möjligheter för bönder och att bidra till organisering på landsbygden. Hon menar att när man jobbar med den typen av utvecklingsarbete – eller förändringsarbete som det ju är – måste man säkerställa hållbarheten i projekten för att kunna möta framtida och nuvarande behov. Hållbarheten uppnås delvis av att säkra att den lokala kompetensen tas tillvara och att man lär sig av erfarenheterna från projekten.  

Miquilina förklarar för mig att några av ADRAs viktigaste uppgifter och metoder för att nå ut till de olika målgrupperna, t ex jordbruksföreningar, kooperativ och kvinnoföreningar, är genom utbildningar, workshops och föreläsningar i olika ämnen. Här är Miquelina en erfaren föreläsare och workshop-hållare. 

Administration, jordbruk och mänskliga rättigheter är oftast fokus för utbildningarna men det beror på inom vilket projekt man jobbar. En viktig metod är att engagera till debatter och reflektioner kring hur de implementerade åtgärderna i ett visst projekt fungerar för målgrupperna.

Miquelina berättar att de arbetar mycket med att lära genom att göra vilket betyder att mycket av utbildningarna och workshops fokuserar på att bidra till att personerna får praktisk erfarenhet så att man till exempel kan sköta sina jordbruksföreningar självständigt utan ADRAs hjälp, vilket är det långsiktiga målet med arbetet som görs specifikt när det gäller jordbruksföreningarna och kooperativen.

Jag frågar Miquelina om hon anser att projekten de genomför har uppnått önskade resultat och hur man mäter resultaten. 

Miquilina säger att för henne är resultaten och förändringarna klart synliga i samhället, vilket man kan se på exempelvis målgruppernas förändrade beteende, medvetenhet och arbetssätt. Man kan också märka det på att dialogen som förs mellan lokala myndigheter, ADRA och målgrupperna har ökat och blivit mer synlig. 

Hur ser Miquelina då på Angolas framtid? Hon tycker att mycket beror på angolanerna själva men främst på regeringens och lokala myndigheternas engagemang för att följa de nödvändiga riktlinjerna som bidrar till att tillfredsställa befolkningens verkliga behov av hälsa, utbildning, jordbruk och miljöfrågor.

Text och bild Toni Bozinov, praktikant hos ADRA i Huambo, Angola.